Badania naukowe w pielęgniarstwie

UWAGA

Zmiana terminu seminarium z Badań naukowych w pielęgniarstwie dla grupy V z 21.12.2018r na 16.01.2019 r.

Po zmianie plan wygląda następująco:

16.01.2018 r. (8:00-11:45) - pierwsze seminarium
25.01.2019r. (15:00-18:45) - drugie seminarium
 


Wyniki zaliczenia z przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie 14.12.2018 r.

numer indeksu

liczba punktów/30

ocena

69498

22,5

dość dobry

69457

22

dość dobry

66862

17

dostateczny

70738

25

dobry

73633

24

dobry

69432

27

ponad dobry

69428

29

bardzo dobry

69399

29

bardzo dobry

69463

22

dość dobry

69377

18

dostateczny

69362

20

dostateczny

69505

26

dobry

69365

30

bardzo dobry

79690

30

bardzo dobry

79677

30

bardzo dobry

79722

30

bardzo dobry

66804

26,5

ponad dobry

29-30: (bardzo dobry)

27-28: (ponad dobry)
24-26: (dobry)

21-23: (dość dobry)

17-20: (dostateczny)

<17: (niedostateczny)

Wyniki zaliczenia z przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie 23.11.2018 r.

I rok mgr gr. VII

Numer albumu

Liczba punktów/30

Ocena

79704

29,5

bardzo dobry

69456

30

bardzo dobry

69506

27

ponad dobry

62632

28,5

ponad dobry

79719

29

bardzo dobry

79714

29

bardzo dobry

79723

29

bardzo dobry

69429

30

bardzo dobry

69434

30

bardzo dobry

69642

30

bardzo dobry

69492

30

bardzo dobry

69500

29

bardzo dobry

69523

29

bardzo dobry

57334

30

bardzo dobry

69531

30

bardzo dobry

66013

30

bardzo dobry

60799

27

ponad dobry

60802

28

ponad dobry

79717

30

bardzo dobry

79759

28,5

ponad dobry

47582

30

bardzo dobry

79685

28

ponad dobry

70615

30

bardzo dobry

54027

25

dobry

50589

30

bardzo dobry

79716

30

bardzo dobry

69446

29

bardzo dobry

69460

30

bardzo dobry

                                                     069462                                                    bardzo dobry

29-30 (bdb)

27-28(pdb)

24-26 (db)

21-23 (ddb)

17-20 (dst)

<19 (ndst)

 Wyniki zaliczenia z przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie 30.11.2018 r.

Grupa II 

Numer albumu

Liczba punktów/30

Ocena

70622

29

bardzo dobry

73592

28

ponad dobry

69487 gr. 6

30

ponad dobry

69418

29

bardzo dobry

69420

30

bardzo dobry

70617 gr. 3

30

bardzo dobry

69535 gr. 3

30

bardzo dobry

69417

30

bardzo dobry

79707

30

bardzo dobry

57106

29

bardzo dobry

69521 gr. 7

30

bardzo dobry

69537

30

bardzo dobry

77231

30

bardzo dobry

66821 gr. 4

30

bardzo dobry

69402

30

bardzo dobry

69396

30

bardzo dobry

69477

30

bardzo dobry

69364

29

bardzo dobry

69487

30

bardzo dobry

69542

29

bardzo dobry

79706

30

bardzo dobry

69419

30

bardzo  dobry

79680

30

bardzo dobry

69449

30

bardzo dobry

 

 

 

29-30 (bdb)

27-28(pdb)

24-26 (db)

21-23 (ddb)

17-20 (dst)

<19 (ndst)


Wyniki zaliczenia z przedmiotu Badania naukowe w pielęgniarstwie gr. III

Numer albumu

Liczba punktów/30

Ocena

69491

25

dobry

69527

21

dość dobry

69341

21

dość dobry

69398

26

dobry

79692

30

bardzo dobry

79715

23

dość dobry

79691

23

dość dobry

66778

22

dość dobry

69445

24

dobry

69452

24,5

dobry

69534

21

dość dobry

69528

20

dostateczny

79710

22

dość dobry

47458

22

dość dobry

79686

24

dobry

69370

29

bardzo dobry

69372

29

bardzo dobry

79695

27,5

ponad dobry

69454

29

bardzo dobry

29-30 (bdb)

27-28(pdb)

24-26 (db)

21-23 (ddb)

17-20 (dst)

<19 (ndst)

 

 Osoba, która pisała test, a nie podała numeru indeksu, proszona jest o skontaktowanie się z dr Leną Serafin

Przedmiot prowadzą:

  • dr Lena Serafin - studia stacjonarne II stopnia
Seminaria dla II roku odbywają się w sali 102 na I piętrze przy ul. E. Ciołka 27
 
  • mgr Aleksandra Pawlak - studia I stopnia

Seminaria dla I roku studiów II stopnia odbywają w sali 102 na I piętrze przy ul. E. Ciołka 27     

Badania naukowe w pielęgniarstwie dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia

Seminarium:

Metody jakościowe w badaniach naukowych w pielęgniarstwie – 1 spotkanie 5h seminaryjnych

Seminarium polega na zaplanowaniu i przygotowaniu badania naukowego w pielęgniarstwie - praca w grupach.

Następnie przygotowanie artykułu naukowego opartego o zasady pisania prac licencjackich, zawierającego opis i wyniki przeprowadzonego badania i dostarczenie go we wskazanym terminie –praca samodzielna.

 

Wykłady – 3 wykłady

Tematy wykładów:

- Koncepcja badań naukowych w pielęgniarstwie (cele, problemy, hipotezy).

- Badania ilościowe i jakościowe – przykłady różnych badań naukowych w pielęgniarstwie.

- Hierarchia badań naukowych i analiza ich przykładów.

- Badania naukowe oparte na GCP (Good Clinical Practice).

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- udział w zajęciach seminaryjnych, wykładach, oraz potwierdzone, przez wybranego z każdej grupy, kierownika projektu wywiązanie się z przydzielonego podczas zajęć zadania,

- przygotowanie artykułu oraz dostarczenie w wyznaczonym terminie (1 artykuł na grupę) - kryteria oceny pracy zostaną omówione podczas seminariów.

 

W przypadku nieobecności na zajęciach seminaryjnych należy odrobić je w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym zajęcia.  Nieobecność na wykładach wymaga kontaktu z prowadzącym oraz wykonanie dodatkowej pracy pisemnej. 

Kontakt do prowadzącego: a.pawlak.sluzbowy@wp.pl

 

Literatura obowiązkowa:

1. Zenderowski R. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: dyplom: poradnik, Warszawa CeDeWu 2015.

2. Silverman D. Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.

3. Denzin N. Metody badań jakościowych T.1, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN  2010.

4. Denzin N. Metody badań jakościowych T.2, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN  2010.

5. Puzio A. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy naukowej : skrypt dla studentów i doktorantów Katowice: Śląska Akademia Medyczna 1998.

Wszystkie podane wyżej książki są dostępne w Bibliotece Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Po zalogowaniu na platformę SSL, w zakładce ‘skrypty on-line’ dostępny również:

6. Zasady pisania prac dyplomowych: przewodnik metodyczny dla studentów, Autor/Redaktor: Sińska Beata, Rok wydania: 2010