Badania naukowe w pielęgniarstwie

Przedmiot prowadzą:


  • dr Lena Serafin - studia stacjonarne II stopnia
Seminaria dla II roku odbywają się w sali 102 na I piętrze przy ul. E. Ciołka 27
 
  • mgr Aleksandra Pawlak - studia I stopnia

Seminaria dla I roku studiów II stopnia odbywają w sali 102 na I piętrze przy ul. E. Ciołka 27     

Badania naukowe w pielęgniarstwie dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia

Seminarium:

Metody jakościowe w badaniach naukowych w pielęgniarstwie – 1 spotkanie 5h seminaryjnych

Seminarium polega na zaplanowaniu i przygotowaniu badania naukowego w pielęgniarstwie - praca w grupach.

Następnie przygotowanie artykułu naukowego opartego o zasady pisania prac licencjackich, zawierającego opis i wyniki przeprowadzonego badania i dostarczenie go we wskazanym terminie –praca samodzielna.

 

Wykłady – 3 wykłady

Tematy wykładów:

- Koncepcja badań naukowych w pielęgniarstwie (cele, problemy, hipotezy).

- Badania ilościowe i jakościowe – przykłady różnych badań naukowych w pielęgniarstwie.

- Hierarchia badań naukowych i analiza ich przykładów.

- Badania naukowe oparte na GCP (Good Clinical Practice).

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- udział w zajęciach seminaryjnych, wykładach, oraz potwierdzone, przez wybranego z każdej grupy, kierownika projektu wywiązanie się z przydzielonego podczas zajęć zadania,

- przygotowanie artykułu oraz dostarczenie w wyznaczonym terminie (1 artykuł na grupę) - kryteria oceny pracy zostaną omówione podczas seminariów.

 

W przypadku nieobecności na zajęciach seminaryjnych należy odrobić je w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym zajęcia.  Nieobecność na wykładach wymaga kontaktu z prowadzącym oraz wykonanie dodatkowej pracy pisemnej. 

Kontakt do prowadzącego: a.pawlak.sluzbowy@wp.pl

 

Literatura obowiązkowa:

1. Zenderowski R. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: dyplom: poradnik, Warszawa CeDeWu 2015.

2. Silverman D. Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.

3. Denzin N. Metody badań jakościowych T.1, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN  2010.

4. Denzin N. Metody badań jakościowych T.2, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN  2010.

5. Puzio A. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy naukowej : skrypt dla studentów i doktorantów Katowice: Śląska Akademia Medyczna 1998.

Wszystkie podane wyżej książki są dostępne w Bibliotece Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Po zalogowaniu na platformę SSL, w zakładce ‘skrypty on-line’ dostępny również:

6. Zasady pisania prac dyplomowych: przewodnik metodyczny dla studentów, Autor/Redaktor: Sińska Beata, Rok wydania: 2010