Główne Osiągnięcia

Osiągnięcia Naukowe Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego                                                                                                                                2017

 • Praca naukowa: Atrial fibrillation does not affect ankle-brachial index measured using the Doppler method Hypertension Research  2017- Lista A, IF 3.581 Dąbrowski M, Lewandowski J, Abramczyk P, Łoń I, Gaciong Z, Siński M                                                                                                                                         Publikacja przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na grupie pacjentów z migotaniem przedsionków, zakwalifikowanych do zabiegu kardiowersji elektrycznej. Badanie obejmowało wykonanie wskaźnika kostkowo-ramiennego u pacjenta w czasie trwania migotania przedsionków oraz po kardiowersji elektrycznej, po powrocie rytmu zatokowego. Na podstawie przebadanej grupy stwierdzono, że migotanie przedsionków nie ma istotnego wpływu na uzyskiwany wynik pomiaru wskaźnika kostkowo-ramiennego, wykonywanego metodą dopplerowską.                                                                       Konferencje    
 • Federation of Clinical Immunology Societies June 14-17, 2017 Chicago, Illinois Precision of Immunology                                                                              Projekty, badania
 •  Wygranie (27.12.2017 r.) konkursu na projekt finansowany przez PFRON.  Przeprowadzane badania posłużą  wymianie doświadczeń z zakresu współczesnej transplantologii oraz budowaniu świadomości społecznej na temat aktywności i codziennego funkcjonowania pacjentów po przeszczepach.                                                                                                                                         2016
 • Publikacja naukowa "Activities of daily living decrease serum levels of C-reactive protein in elderly adults but not in young and middle-aged adults" Journal of the American Geriatric Society, 2016, 64(4), 883-4. Wesołowska K, Czarkowska-Pączek B, Wirkowska A, F=3,842
  Wyniki zawarte w pracy mają bardzo duże znaczenie praktyczne. Wskazują, że stężenie białka C-reaktywnego w surowicy, które związane jest z patologicznym starzeniem się, jest niższe u osób charakteryzujących się większą aktywnością dnia codziennego wyrażoną liczbą kroków.
 • Publikacja naukowa: "Inflammatory Markers Change with Age, but do not Fall Beyond Reported Normal Ranges" Arch Immunol Ther Exp, 2016, 64(3), 249-54. IF=2,84,  Wyczalkowska-Tomasik A, Czarkowska-Pączek B, Zielenkiewicz M, Pączek L. 
  Wyniki zawarte w pracy przyczyniają się do lepszego poznania zagadnień zdrowego starzenia się.
 • Konferencja krajowa z udziałem co najmniej 5 jednostek "Ból i cierpienie w praktyce klinicznej".
  Konferencja stanowiła platformę do wymiany doświadczeń związanych z terapią przeciwbólową i opieką paliatywną. Była miejscem prezentacji dorobku studentów uczelni medycznych.