Historia Zakładu

  HISTORIA ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO  

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego został powołany do życia Zarządzeniem JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie nr 54 /2005 z dnia 22 listopada 2005 r.

Pierwszym Kierownikiem była Pani  dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, profesor WUM

W latach 2013 - 2014 p.o. Kierownika była  dr n. med. Ewa Kądalska

Od roku 2014 funkcję Kierownika Zakładu pełni Pani Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa, dr hab. n. med. Bożena Czarkowska - Pączek

Zadaniem Zakładu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych

i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Nauki o Zdrowiu z zakresu pielęgniarstwa klinicznego, w tym: internistycznego, pediatrycznego, geriatrycznego, opieki paliatywnej, farmakologii klinicznej, rehabilitacji i usprawniania w geriatrii,  a także realizacja projektów i prac badawczych.

W ciągu dotychczasowej działalności Zakładu pracownicy naukowo-dydaktyczni wzięli udział w kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych, wygłaszając referaty dotyczące wyników prowadzonych prac własnych, które były publikowane w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu krajowym oraz w czasopismach zagranicznych z IF.

W ramach prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej powstały monografie pokonferencyjne, podręczniki dla studentów oraz Atlas of Trichoscopy dzięki Pani prof. Lidii Rudnickiej, która była naszym długoletnim pracownikiem.

Przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego działają dwa koła naukowe:

1. Studenckie Koło Naukowe Medycyny Paliatywnej, którego zadaniem jest m in. szerzenie wśród studentów wiedzy z zakresu medycyny paliatywnej, prowadzenie badań i opracowywanie studenckich prac naukowych, udział w konferencjach naukowych, współpraca z warszawskimi hospicjami, umożliwienie studentom zapoznania się w praktyce ze specyfiką opieki paliatywno-hospicyjnej, a także współpraca ze studenckimi kołami naukowymi w Gdańsku i we Wrocławiu. Należy podkreślić, że w ramach działalności Koła Naukowego została przygotowana praca autorstwa studentek Karoliny Pietruk i Karoliny Bobrowskiej nt. Oczekiwania studentów wobec przedmiotu opieka paliatywna realizowanego w Akademii Medycznej Warszawie, która otrzymała główną nagrodę na Kongresie Młodych Medyków, a także nagrody za prace prezentowane na konferencji w Białymstoku 

2.  Studenkie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego, którego członkowie rokrocznie biorą czynny udział w organizacji Pikniku Majowego dla Mieszkańców Warszawy

 

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego nieustannie rozwija swoją działalność

dydaktyczną i naukową, czego dowodem są czołowe miejsca w rankingu Ankiety Naukowej.

W Wydziale Nauki o Zdrowiu -  w roku 2017 nasz Zakład  zajął I miejsce, a w całej Uczelni  zajęliśmy 20 miejsce spośród 145 jednostek.