Opieka długoterminowa geriatryczna

Zajęcia prowadzi mgr Halina Zmuda – Trzebiatowska

Kontakt: hzmuda-trzebiatowska@wp.pl

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

UWAGA!

Szanowni Studenci uprzejmie informuję, że zagadnienia omawiane w czasie seminarium są następnie kontynuowane na zajęciach praktycznych, co wymaga zachowania podziału na grupy zgodnie z planem zajęć.

W związku z powyższym nie ma możliwości realizowania zajęć z inną grupą niż tą, do której zostaliście przypisani zgodnie z planem zajęć.

W sytuacjach wyższej konieczności (choroba, inne zdarzenie losowe) można dokonać zamiany grupy (po wcześniejszym porozumieniu się z prowadzącym zajęcia) na zasadzie wymiany osób między grupami z zachowaniem zasady, że liczebność grup seminaryjnych jak również grup na zajęciach praktycznych nie ulega zmianie.

 

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym im. Sue Ryder SPZOZ przy ul. Mehoffera 72/74 (Oddział VII), w godz. 7.30 – 13.30

Szanowni Studenci, bardzo proszę:

  • stawić się w budynku Oddziału VII, 15 minut przed rozpoczęciem zajęć (z holu przejdziemy do szatni);
  • być w pełnym umundurowaniu zawodowym (zmienić obuwie, posiadać identyfikator); 
  • przestrzegać dyscypliny (spóźnienie 15-minutowe oznacza niezaliczenie zajęć);

Zakres tematyczny zajęć praktycznych (16 godz.):

– ocena sytuacji zdrowotnej chorego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;

- rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i ich rozwiązanie u chorych z przewlekle postępującą chorobą oraz osób starszych;

- przygotowanie chorego i jego opiekunów do sprawowania samoopieki; 

- edukacja i wspieranie chorego oraz jego rodziny/opiekunów w sytuacjach trudnych.

Zaliczenie zajęć praktycznych:

1.      100% obecności,

2.      Praca zaliczeniowa – plan działań edukacyjnych i wsparcia wobec indywidualnego pacjenta objętego opieką długoterminową geriatryczną.

Wykłady:

Obecność na wykładach jest o b o w i ą z k o w a. Usprawiedliwioną nieobecność na wykładach, student zgłasza wykładowcy, który ustali formę zaliczenia.

Tematyka wykładów:

1.      Diagnoza pielęgniarska na przykładzie wybranego przypadku klinicznego.

2.      Stosowanie narzędzi oceny sytuacji zdrowotnej chorego i sprawności funkcjonalnej.  

3.      Organizacja opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i opieki nad osobami starszymi w Polsce.

4.      Rozwiązania prawno-systemowe wspierające opiekę nad osobami niesamodzielnymi w Polsce.

5.       Opieka pielęgniarska nad pacjentem w wieku podeszłym.

6.       Zespołowe podejście do opieki długoterminowej, opieki geriatrycznej – zespół opiekuńczo-terapeutyczny.  

Seminaria: Metody oceny jakości życia z zastosowaniem wybranych kwestionariuszy.

Zaliczenie wykładów i seminarium: Test jednokrotnego wyboru (20 pytań). Próg zaliczenia 16 pkt.

20 pkt – bardzo dobry (5)

19 pkt – ponad dobry (4,5)

18 pkt – dobry (4)

17 pkt – dość dobry (3,5)

16 pkt – dostateczny (3)

 

Literatura obowiązkowa:

1.      Kędziora – Kornatowska K., Muszalik M., Skolmowska E.(red.): Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Podręcznik dla studiów medycznych. WL PZWL, Warszawa 2010

2.      Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

3.      Aktualne przepisy prawne dot. udzielania świadczeń i finansowania opieki długoterminowej, opieki geriatrycznej i paliatywno-hospicyjnej.

Literatura uzupełniająca:

1.      Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P.: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Wyd. Termedia, Poznań 2012:11–23

  1. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M. (red.): Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Wyd. Czelej, Lublin 2007
  2. de Walden-Gałuszko K., Kaptacz A. (red.): Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005